نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

پدر شهیدی که تمام دارایی‌اش را مدرسه ساخت

پدر شهیدی که تمام دارایی‌اش را مدرسه ساخت

پدر شهیدی که تمام عمرش تلاش کرد تا در تعالی این مملکت سهم خود را ایفا کند؛ فرزند عزیزش را به انقلاب مردم ایران اهدا کرد؛ تمام عمرش را برای ملت و دولت کار کرد؛ کارگری کرد تا چندین خانواده را تحت پوشش خود قرار دهد و در نهایت تمام دارایی اش را مدرسه ساخت تا آینده افراد بسیاری را بسازد... ایثار و فداکاری این پدر مثال زدنی ست...