نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

گروه بی‌نام؛ شبکه نفوذی در ارتش و ساواک

گروه بی‌نام؛ شبکه نفوذی در ارتش و ساواک

شهید آیت و گروهی از همفکرانش در سال‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی موفق به ایجاد یک شبکه انقلابی در میان برخی از افسران انقلابی ارتش حکومت پهلوی شده بود. این شبکه از جهت اطلاعاتی خدمات مؤثری برای انقلاب اسلامی انجام داد.
بررسی عناصر حماسی در رباعیات پس از انقلاب اسلامی

بررسی عناصر حماسی در رباعیات پس از انقلاب اسلامی

در این پژوهش تلاش می شود که گونه های نوآوری رباعی در حوزه زبان و محتوا، با توجه به زمینه های تأثیرگذاری رخدادهای انقلاب؛ به ویژه مسئله جنگ تحمیلی و بالطبع نفوذ حماسه در این قالب ادبی بررسی و تحلیل شود.
هنجارشناسي جنگ و دفاع از منظر داستان

هنجارشناسي جنگ و دفاع از منظر داستان

مقاله پیش رو مستخرج از پژوهشي با عنوان «جستاري در ادبيات داستاني سياه دفاع مقدس » است، ابتدا به نسبت ميان مقوله جنگ و ادبيات به عنوان يکي از پيش فرضهاي مشهور در حوزه ادبيات داستاني جنگ پرداخته شده است.
جنگ ادبيات بر سر ادبيات جنگ

جنگ ادبيات بر سر ادبيات جنگ

معمولاً در ايام هفته دفاع مقدس، توجه رسانه ها به اين مقوله و به تبع آن ادبيات دفاع مقدس جلب مي شود. چنين رويکرد مقطعي بستر مغتنمي براي طرح ديدگاه هاي متفاوت و تضارب آرا در زمينه ادبيات دفاع مقدس و گونه هاي آن است. متن ذيل که به صورت کتابچه اي به همت مؤسسة همشهري چاپ شده است ديدگاه نگارنده را دربارة وضعيت ادبيات دفاع مقدس بيان مي دارد.