نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

سنگرم را خالی نکنید و راه شهدا را ادامه دهید

سنگرم را خالی نکنید و راه شهدا را ادامه دهید

نوید شاهد - شهید «محمد عرب عامری» در وصیت نامه اش نوشته است: ﻣﺎدر اﮔﺮ ﻣﻦ ﻣﺮدم ﺳـﻨﮕﺮ ﻣـﻦ را ﺧﺎﻟﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ و راه ﺷﻬﺪا را اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ. اﻣﺎم را دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ و دﻋﺎ ﺑﺮاي اﯾﻦ رﻫﺒﺮ ﺑﺰرگ ﻓﺮاﻣـﻮش ﻧﺸﻮد. وصیت نامه این شهید عالی مقام را در ادامه می خوانید.
پیامگزار شهیدان باشید

پیامگزار شهیدان باشید

نوید شاهد - شهید علیرضا عرب لنگه در وصیت نامه اش نوشته است: از اﻣﺖ اﺳﻼم ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﭘﯿامﮔﺰار ﺷﻬﯿﺪان ﺑﺎﺷﻨﺪ و در آن راه ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ ﮐـﻪ ﺷـﻬﯿﺪان در آن راه ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻓﺪا ﮐﺮدﻧﺪ. وصیت نامه این شهید عالی مقام را در ادامه می خوانید.
مبارک باد بر شما این افتخار

مبارک باد بر شما این افتخار

نوید شاهد - شهید «آیت الله عرب دامرودی» در وصیت نامه خود نوشته است: «سپاس خـدایی را سزاسـت کـه بازگـشت جمیع خلایق و آخر کارها به سوي اوست...پدر و مادرم شما دین خود را به اسلام و انقلاب  ادا نموده اید، شما در برابر خداوند کریم رو سفید هستید. مبارك باد بر شما این افتخار» وصیت نامه این شهید خوش قریه را در ادامه می خوانید.
مادرجان شما همیشه در حال جهاد هستید

مادرجان شما همیشه در حال جهاد هستید

نوید شاهد - شهید «غلامعلی عرب نجفی» در وصیت نامه اش نوشته است: ﺑﺎﯾـﺪ ﻫﻤﻪ در ﺟﻨﮓ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و اﺳﻠﺤﮥ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎده ﺷﻬﺪا را در دست ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺳـﻨﮕﺮﻫﺎي ﺷـﻬﯿﺪاﻧﺘﺎن را ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻦ از ﻣﻠﺖ ﮐﻼﺗﻪ ﺧﯿﺞ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺠﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨـﺪ و ﺷﺎﯾﻌﮥ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺳﺎزان و ﻃﺮﻓﺪاران رژﯾﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﮔﻮش ﻧﺪﻫﻨد... مادرجان شما همیشه در حال جهاد هستید.
به قربانی خود افتخار کنید

به قربانی خود افتخار کنید

نوید شاهد - شهید مهدی شمخانی در وصیت نامه اش نوشته است: «در روز تشییع جنازه ی من سرتان را بالا بگیرید و به قربانی خود افتخار کنید.»
آنچه شهید ﺗـﺪاوم  ﺑﺨـﺶ ﺧـﻮن خود می داند

آنچه شهید ﺗـﺪاوم ﺑﺨـﺶ ﺧـﻮن خود می داند

نوید شاهد - شهید اسدالله عرب عامری در وصینامه خود نوشته است: ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺮان ﻣﻬﺮﺑﺎن، ﺣﺠﺎﺑﺘﺎن، ﺗﻘﻮاﯾﺘﺎن و وﻓﺎداريتان ﺑﻪ اﺳﻼﻣ ﺗـﺪاوم  ﺑﺨـﺶ ﺧـﻮن ﻣﻦ اﺳﺖ. در ادامه وصیت نامه این شهید عالی مقام را می خوانید.