نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

یادنامه شهید | فرازهایی از زندگی سردار شهید "حسین قاینی"

شصت و سومین جلد از مجموعه کتاب های یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی با عنوان "ایثار نامه" به سفارش معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تألیف شده است. فرازهایی از زندگی سردار شهید "حسین قاینی" بخشی از این مجموعه است که به معرفی آن پرداخته ایم.

منتشر شد | فرازهایی از زندگی سردار شهید "جهانگیر نارنجی کاهو"

شصت و دومین جلد از مجموعه کتاب های یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی با عنوان "ایثار نامه" به سفارش معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تألیف شده است. فرازهایی از زندگی سردار شهید "جهانگیر نارنجی کاهو" بخشی از این مجموعه است که به معرفی آن پرداخته ایم.

کتاب الکترونیک | فرازهایی از زندگی امیر سرتیپ شهید "فرامرز عباسی"

شصت و یکمین جلد از مجموعه کتاب های یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی با عنوان "ایثار نامه" به سفارش معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تألیف شده است. فرازهایی از زندگی امیر سرتیپ شهید "فرامرز عباسی" بخشی از این مجموعه است که به معرفی آن پرداخته ایم.

دانلود کنید | فرازهایی از زندگی سردار سرلشگر شهید "غلامرضا سمائی فیض آبادی"

شصتمین جلد از مجموعه کتاب های یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی با عنوان "ایثار نامه" به سفارش معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تألیف شده است. فرازهایی از زندگی سردار سرلشگر شهید "غلامرضا سمائی فیض آبادی" بخشی از این مجموعه است که به معرفی آن پرداخته ایم.

یادنامه شهدا | فرازهایی از زندگی سردار سرتیپ شهید "محسن قاجاریان"

پنجاه و نهمین جلد از مجموعه کتاب های یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی با عنوان "ایثار نامه" به سفارش معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تألیف شده است. فرازهایی از زندگی سردار سرتیپ شهید "محسن قاجاریان" بخشی از این مجموعه است که به معرفی آن پرداخته ایم.

معرفی کتاب | فرازهایی از زندگی سردار شهید "رضا بخشی"

پنجاه و هشتمین جلد از مجموعه کتاب های یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی با عنوان "ایثار نامه" به سفارش معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تألیف شده است. فرازهایی از زندگی سردار شهید "رضا بخشی" بخشی از این مجموعه است که به معرفی آن پرداخته ایم.