نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اخبار فرهنگی
شصت و سومین جلد از مجموعه کتاب های یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی با عنوان "ایثار نامه" به سفارش معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تألیف شده است. فرازهایی از زندگی سردار شهید "حسین قاینی" بخشی از این مجموعه است که به معرفی آن پرداخته ایم.
شصت و دومین جلد از مجموعه کتاب های یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی با عنوان "ایثار نامه" به سفارش معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تألیف شده است. فرازهایی از زندگی سردار شهید "جهانگیر نارنجی کاهو" بخشی از این مجموعه است که به معرفی آن پرداخته ایم.
شصت و یکمین جلد از مجموعه کتاب های یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی با عنوان "ایثار نامه" به سفارش معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تألیف شده است. فرازهایی از زندگی امیر سرتیپ شهید "فرامرز عباسی" بخشی از این مجموعه است که به معرفی آن پرداخته ایم.
شصتمین جلد از مجموعه کتاب های یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی با عنوان "ایثار نامه" به سفارش معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تألیف شده است. فرازهایی از زندگی سردار سرلشگر شهید "غلامرضا سمائی فیض آبادی" بخشی از این مجموعه است که به معرفی آن پرداخته ایم.
پنجاه و نهمین جلد از مجموعه کتاب های یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی با عنوان "ایثار نامه" به سفارش معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تألیف شده است. فرازهایی از زندگی سردار سرتیپ شهید "محسن قاجاریان" بخشی از این مجموعه است که به معرفی آن پرداخته ایم.
پنجاه و هشتمین جلد از مجموعه کتاب های یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی با عنوان "ایثار نامه" به سفارش معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تألیف شده است. فرازهایی از زندگی سردار شهید "رضا بخشی" بخشی از این مجموعه است که به معرفی آن پرداخته ایم.
پنجاه و هفتیمن جلد از مجموعه کتاب های یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی با عنوان "ایثار نامه" به سفارش معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تألیف شده است. فرازهایی از زندگی سردار شهید "علیرضا توسلی" بخشی از این مجموعه است که به معرفی آن پرداخته ایم.
پنجاه و ششمین جلد از مجموعه کتاب های یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی با عنوان "ایثار نامه" به سفارش معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تألیف شده است. فرازهایی از زندگی سردار سرتیپ شهید "رجبعلی محمدزاده" بخشی از این مجموعه است که به معرفی آن پرداخته ایم.
پنجاه و پنجمین جلد از مجموعه کتاب های یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی با عنوان "ایثار نامه" به سفارش معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تألیف شده است. فرازهایی از زندگی سردار سرلشگر شهید "نورعلی شوشتری" بخشی از این مجموعه است که به معرفی آن پرداخته ایم.
پنجاه و چهارمین جلد از مجموعه کتاب های یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی با عنوان "ایثار نامه" به سفارش معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تألیف شده است. فرازهایی از زندگی سردار سرتیپ شهید "محمد جواد مهدیان پور" بخشی از این مجموعه است که به معرفی آن پرداخته ایم.
آرشیو