نوید شاهد| پایگاه فرهنگ شهادت

فرهنگی- هنری
مجموعه پوستر سرداران آفتاب (1) شهید عباس دوران
نوید شاهد خراسان رضوی گزارش می دهد؛ اداره هنری، اسناد و انتشارات بنیاشهیدوامورایثارگران خراسان رضوی به مناسبت هفته بسیج اقدام به طراحی مجموعه پوسترهای سرداران آفتاب مشتمل بر 28 تصویر (در سری اول) با کیفیت بالا و قابلیت چاپ در سایز بزرگ پیرامون شهدای شاخص ملی در حوزه دفاع مقدس نموده که ضمن آن به معرفی آن شهید معظم نیز می پردازد.
روزشمار دفاع مقدس (۱۹ آذر)
نوید شاهد خراسان رضوی : در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اداره هنری اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امورایثارگران خراسان رضوی در نظر دارد روز شمار دفاع مقدس و به معرفی رویدادهای مهم در تقویم شمسی بپردازد رویدادهای مهم این روز در تقویم شمسی (16 آذر)
روزشمار دفاع مقدس (۱۸ آذر)
نوید شاهد خراسان رضوی : در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اداره هنری اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امورایثارگران خراسان رضوی در نظر دارد روز شمار دفاع مقدس و به معرفی رویدادهای مهم در تقویم شمسی بپردازد رویدادهای مهم این روز در تقویم شمسی (16 آذر)
روزشمار دفاع مقدس (۱۵ آذر)
نوید شاهد خراسان رضوی : در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اداره هنری اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امورایثارگران خراسان رضوی در نظر دارد روز شمار دفاع مقدس و به معرفی رویدادهای مهم در تقویم شمسی بپردازد
مجموعه پوستر سرداران آفتاب (1) شهید مصطفی چمران
نوید شاهد خراسان رضوی گزارش می دهد؛ اداره هنری، اسناد و انتشارات بنیاشهیدوامورایثارگران خراسان رضوی به مناسبت هفته بسیج اقدام به طراحی مجموعه پوسترهای سرداران آفتاب مشتمل بر 28 تصویر (در سری اول) با کیفیت بالا و قابلیت چاپ در سایز بزرگ پیرامون شهدای شاخص ملی در حوزه دفاع مقدس نموده که ضمن آن به معرفی آن شهید معظم نیز می پردازد.
پوستر / 16 آذر روز ذانشجو
نوید شاهد خراسان رضوی : همزمان با 16 آذر ماه و نام گذاری این روز به نام دانشجو اداره هنری اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امورایثارگران خراسان رضوی اقدام به طراحی و چاپ پوستر به همین عنوان نموده است
روزشمار دفاع مقدس (16 آذر)
نوید شاهد خراسان رضوی : در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اداره هنری اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امورایثارگران خراسان رضوی در نظر دارد روز شمار دفاع مقدس و به معرفی رویدادهای مهم در تقویم شمسی بپردازد
معرفی کتاب ( حجره )
نوید شاهد خراسان رضوی : در این کتاب پرداخته شده است به مصاحبه با همسر بزرگوار شهید سید عباس موسوی قوچانی
قهرمانی از جنس عشق
نوید شاهد : کتاب قهرمانی از جنس عشق برگرفته از زندگینامه ورزشکار جاوید الاثر شهید مرتضی میرزایی
روزشمار دفاع مقدس (۱۴ آذر)
نوید شاهد خراسان رضوی : در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اداره هنری اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امورایثارگران خراسان رضوی در نظر دارد روز شمار دفاع مقدس و به معرفی رویدادهای مهم در تقویم شمسی بپردازد
مجموعه پوستر سرداران آفتاب (1) شهید محمد بروجردی
نوید شاهد خراسان رضوی گزارش می دهد؛ اداره هنری، اسناد و انتشارات بنیاشهیدوامورایثارگران خراسان رضوی به مناسبت هفته بسیج اقدام به طراحی مجموعه پوسترهای سرداران آفتاب مشتمل بر 28 تصویر (در سری اول) با کیفیت بالا و قابلیت چاپ در سایز بزرگ پیرامون شهدای شاخص ملی در حوزه دفاع مقدس نموده که ضمن آن به معرفی آن شهید معظم نیز می پردازد..
مجموعه پوستر سرداران آفتاب (1) شهید حسن باقری
نوید شاهد خراسان رضوی گزارش می دهد؛ اداره هنری، اسناد و انتشارات بنیاشهیدوامورایثارگران خراسان رضوی به مناسبت هفته بسیج اقدام به طراحی مجموعه پوسترهای سرداران آفتاب مشتمل بر 28 تصویر (در سری اول) با کیفیت بالا و قابلیت چاپ در سایز بزرگ پیرامون شهدای شاخص ملی در حوزه دفاع مقدس نموده که ضمن آن به معرفی آن شهید معظم نیز می پردازد..
مجموعه پوستر سرداران آفتاب (1) شهید مهدی باکری
نوید شاهد خراسان رضوی گزارش می دهد؛ اداره هنری، اسناد و انتشارات بنیاشهیدوامورایثارگران خراسان رضوی به مناسبت هفته بسیج اقدام به طراحی مجموعه پوسترهای سرداران آفتاب مشتمل بر 28 تصویر (در سری اول) با کیفیت بالا و قابلیت چاپ در سایز بزرگ پیرامون شهدای شاخص ملی در حوزه دفاع مقدس نموده که ضمن آن به معرفی آن شهید معظم نیز می پردازد.
مجموعه پوستر سرداران آفتاب (1) شهید عبدالحسین برونسی
نوید شاهد خراسان رضوی گزارش می دهد؛ اداره هنری، اسناد و انتشارات بنیاشهیدوامورایثارگران خراسان رضوی به مناسبت هفته بسیج اقدام به طراحی مجموعه پوسترهای سرداران آفتاب مشتمل بر 28 تصویر (در سری اول) با کیفیت بالا و قابلیت چاپ در سایز بزرگ پیرامون شهدای شاخص ملی در حوزه دفاع مقدس نموده که ضمن آن به معرفی آن شهید معظم نیز می پردازد.
مجموعه پوستر سرداران آفتاب (1) شهید حسین املاکی
نوید شاهد خراسان رضوی گزارش می دهد؛ اداره هنری، اسناد و انتشارات بنیاشهیدوامورایثارگران خراسان رضوی به مناسبت هفته بسیج اقدام به طراحی مجموعه پوسترهای سرداران آفتاب مشتمل بر 28 تصویر (در سری اول) با کیفیت بالا و قابلیت چاپ در سایز بزرگ پیرامون شهدای شاخص ملی در حوزه دفاع مقدس نموده که ضمن آن به معرفی آن شهید معظم نیز می پردازد..
مجموعه پوستر سرداران آفتاب (1) شهید عباس بابایی
نوید شاهد خراسان رضوی گزارش می دهد؛ اداره هنری، اسناد و انتشارات بنیادشهیدوامورایثارگران خراسان رضوی به مناسبت هفته بسیج اقدام به طراحی مجموعه پوسترهای سرداران آفتاب مشتمل بر 28 تصویر (در سری اول) با کیفیت بالا و قابلیت چاپ در سایز بزرگ پیرامون شهدای شاخص ملی در حوزه دفاع مقدس نموده که ضمن آن به معرفی آن شهید معظم نیز می پردازد..
مجموعه پوستر سرداران آفتاب (1) شهید مسعود علیمحمدی
نوید شاهد خراسان رضوی گزارش می دهد؛ اداره هنری، اسناد و انتشارات بنیاشهیدوامورایثارگران خراسان رضوی به مناسبت هفته بسیج اقدام به طراحی مجموعه پوسترهای سرداران آفتاب مشتمل بر 28 تصویر (در سری اول) با کیفیت بالا و قابلیت چاپ در سایز بزرگ پیرامون شهدای شاخص ملی در حوزه دفاع مقدس نموده که ضمن آن به معرفی آن شهید معظم نیز می پردازد..
آرشیو